Täysistuntopuheenvuoro: Vuoden 2011 talousarvion palautekeskustelupuheenvuoro

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Talousarvio ei ole vain lukuja ja menoeriä vaan ennen kaikkea tulos niistä poliittisista valinnoista, joita teemme hyvinvointipalvelujen, kestävän talouden ja ympäristön puolesta. Vaikka kaikista budjeteista tulee hamaan tulevaisuuteen saakka löytymään myös paljon kritisoitavaa, on osattava nähdä myös kokonaisuus ja suunta, johon haluamme kulkea.

Pidän ensi vuoden talousarvion kokonaisuutta hyvänä, koska siinä näkyy selvästi vihreiden kädenjälki. Hallituksen talousarvioesitys on tehty taloudellisesti vaikeana aikana. Tässä tilanteessa ei ole aivan helppo tehtävä parantaa hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä, kaventaa budjetin alijäämää ja ohjata yhteiskuntaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Nämä olosuhteet huomioiden hallitus on minusta onnistunut aivan kohtuullisesti.

Arvoisa puhemies! Pidän yhteiskuntarauhaa yhtenä tärkeimmistä poliittisista päämääristä. Se toteutuu, kun pidämme huolta siitä, että yhteiskuntaa rakennetaan heikoimpien ehdoilla. Se tarkoittaa myös, että emme päästä hyvinvointieroja kasvamaan ja tasoitamme lähtökohtia siten, ettei köyhyydestä tule periytyvää. Pienimpien sosiaalietuuksien sitominen indeksiin merkitsee vuoroveden suunnanmuutosta siinä kehityksessä, jossa hyvinvointivaltio on hiljalleen rapautunut etuuksien jäädessä yhä kauemmaksi elämisen kustannuksista. Tulonsiirtojen ostovoiman heikentyminen on pysäytetty. Samoin hallitus on onnistunut vaikeasta taloustilanteesta huolimatta nuorisotyöttömyyden ehkäisemisessä tavalla, johon voi olla varsin tyytyväinen. Hallituksen elvyttävä politiikka on toiminut, ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvussa. Työtä sen eteen, että Suomeen ei synny uutta laman sukupolvea, on kuitenkin jatkettava päättäväisesti.

Arvoisa puhemies! Erittäin iloinen olen luontopalveluille kohdennetusta 3,6 miljoonan euron määrärahasta, jolla kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden palvelut kyetään turvaamaan. Samoin lisää rahaa on löytynyt ympäristötöihin, Itämeren suojeluun ja Itämeren öljyntorjuntakapasiteetin parantamiseen. Myös joukkoliikenteelle osoitetaan lisämäärärahaa. Tuomioistuinten toimintamenoja lisätään, ja talous- ja velkaneuvontaan kohdennetaan lisärahaa. Valtiovarainministeriön leikkaukset järjestökenttään on myös paikattu muun muassa rauhanjärjestöjen osalta. Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan takia vaarassa ollut päihdeäitien ensikotitoiminta turvataan 1,5 miljoonan euron panostuksella ja valtionosuuksilla. Pakolaisten kuntakorvausten 10 prosentin korotus, kiintiöpakolaisten kuntakorvausten jatkaminen ja maahanmuuttajien omien järjestöjen lisätuki muodostavat kokonaisuuden, joka edistää ihmisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäpanostus siviilikriisinhallintaan on signaali halusta puuttua maailman kriiseihin jo ennen kuin ihmisille tulee pakko paeta kodeistaan.

Sen sijaan toivon, että tämä on viimeinen vuosi, kun Puolustusvoimien budjetti kasvaa. Monissa muissa Euroopan maissa, joissa kamppaillaan kestävyysvajeen kanssa, on pienennetty puolustusbudjetteja. Sen on oltava myös Suomen ratkaisu tulevina vuosina. Puolustusvoimat on seuraavalla hallituskaudella väistämättä perusteellisen uudistamisen ja järkeistämisen tarpeessa muutenkin. On mietittävä tarkoituksenmukaisemmin, mikä meitä uhkaa ja miten siihen varaudutaan. Nykymuodossaan Puolustusvoimat ei toimi kustannustehokkaasti, ja vihreiden mielestä puolustusta ylläpidetään sen päätehtävien hoitamisen vuoksi eli Suomen puolustamisen, kansainvälisen kriisinhallinnan ja muita viranomaisia tukevien tehtävien vuoksi; muut syyt ovat toissijaisia.

Arvoisa puhemies! Uutta hyvää on tässä talouden tilanteessa jakaa niukasti. Vuoden 2011 talousarvio on 8 miljardia euroa alijäämäinen, ja valtionvelka kasvaa ensi vuoden loppuun mennessä arviolta jo 84 miljardiin euroon. Jatkossa valtion veropohjaa on vahvistettava, ja toimista on päätettävä seuraavassa hallitusohjelmassa. On parempi korottaa veroja kuin leikata palveluista. Ympäristöperusteista verotusta on edelleen kehitettävä ja sen tuottoa kasvatettava, samaan aikaan kuitenkin verotuksen progressiivisuudesta huolehtien. Tämä edellyttää ympäristöverojen korotuksen huomioimista pienituloisten tulonsiirroissa. Myös pääomaveroa on korotettava, jotta verotuksen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Vihreästä näkökulmasta verotuksen rakenteen uudistaminen on vasta alussa. Kauaskatseista politiikkaa on myös pitää huolta ihmisten työssäjaksamisesta ja mahdollisuudesta sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää. Samoin on välttämätöntä edistää täysipainoista opiskelua sitomalla myös opintotuki indeksiin ja tekemällä jatkossa päätöksiä, jotka mahdollistavat täysipainoisen opintoihin keskittymisen. Myös sosiaaliturvan rakenteet on uudistettava vastaamaan työelämän todellisuutta.

Arvoisa puhemies! Lopuksi pari sanaa kehitysyhteistyöstä. Suomi ei ole edelleenkään saavuttanut kehitysavun 0,7 prosentin tavoitetta, mutta yhtenä harvoista EU-maista olemme kuitenkin pysyneet kasvu-uralla. Mielestäni on ehdottoman tärkeää, että pidämme tästä sitoumuksesta kiinni. Samalla on kiinnitettävä lisää huomiota kehitysavun laatuun ja tehokkuuteen. YK:n vuosituhattavoitteet täyttivät tänä syksynä kymmenen vuotta. Sitoumusten mukaisesti meillä on enää viisi vuotta aikaa saavuttaa asetetut tavoitteet äärimmäisen köyhyyden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä.

Johanna Sumuvuori: (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Olosuhteet ja taloustilanne huomioon ottaen hallitus on selvinnyt varsin hyvin työllisyyden hoidosta, erityisesti nuorisotyöttömyyden hoidosta, mistä täällä on paljon puhuttu. Esimerkiksi nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt dramaattiseen laskuun. Samoin pienimpiä sosiaalietuuksia on sidottu kuluttajahintoja seuraavaan indeksiin, on lisätty rahaa nuorten työpajatoimintaan jne. Eli itsekin yhdyn tähän näkemykseen, että tämä hallitus on tehnyt sosiaalisempaa politiikkaa kuin edellinen.

Mielestäni on aina parempi korottaa veroja kuin leikata palveluita, mutta haluaisin siirtää verotuksen painopisteen mieluummin työn verottamisesta ympäristön, saastuttamisen ja kuluttamisen verottamiseen. Olen aina pitänyt sosialidemokraatteja joillain mittareilla ympäristömyönteisenä puolueena, mutta nyt olen ihmetellyt hyvin paljon, koko syksyn tätä laajaa vihreän verouudistuksen vastustamista, se on ollut hyvin vahvaa. Ihmettelen sitä myös siksi, että kun on kerran oma vaihtoehtobudjetti olemassa, niin miksei ole tuotu sen yhteydessä omaa mallia ekologisen verouudistuksen toteuttamisesta, jos sitä kerran joku kannattaa. Kannatatteko ekologista verouudistusta, ja jos kannatatte, onko teiltä tulossa sille joku malli?

 

Kommentit

Kommentit

Kommentoi