Lautakuntaraportti: Kulttuuri- ja kirjastotoimien budjetit ensi vuodelle ja nippu aloitteita

 |  Ei kommentteja

RAPORTTI KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 7.5.2013

Lautakunta kokoontui tiistaina 7.5. Alla raportti esityslistan käsittelystä. Monta asiaa jäi vielä pöydälle, kuten sekä kirjastotoimen että kulttuurikeskuksen budjetit. Keskustelimme kuitenkin jo niistäkin. Seuraava kokous on jo ensi tiistaina 14.5. Silloin budjettiehdotuksemme hyväksytään mahdollisten muutosesitysten jälkeen. Lautakunta tullee esittämään määrärahojen ylityksiä sekä kulttuurikeskuksen että kirjastotoimen budjetteihin. Ylitysesitysten kohtalo selviää vasta kuitenkin alkusyksyn budjettineuvotteluissa. Kokouksen virallinen päätöstiedote on kulttuurikeskuksen kotisivuilla.

Kaupunginkirjaston lasten kirjastoauton hankinta

Kaupunginkirjaston investointisuunnitelmassa on uuden lastenkirjastoauton hankinta. Lautakunnalle esitetään, että päätetään hankkia Kiitokori Oy:lta Volvo B7R linja-auton alustasta rakennettu kirjastoauto. Hintalappu tälle on 342 860 euroa (alv 0%).

--> Hyväksyimme hankinnan esityslistan mukaan. 

Kaupunginkirjaston talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Kaupunginkirjaston budjettiesitykseen sisältyvät käyttötalousosa ja investointiosa, joka laaditaan irtaimen omaisuuden osalta. Esityksessä on huomioitu väestönkasvu sekä tavoite 1% vuotouisesta tuottavuuden parantamisesta tällä valtuustokaudella.

Kirjaston käyttömenojen raami on 36 458 000 euroa. Raami on nyt liian tiukka, koska siinä ei ole huomioitu määrärahatarpeita keskustakirjaston suunnittelun turvaamiseksi ja kirjastotilojen remonteista aiheutuvia vuokrankorotuksia. Käytännössä esitys tarkoittaa menoleikkauksia.
Esittelijä esittää ensi vuoden käyttötalousarvioon 750 000 ylitystä keskustakirjastohankkeen välttämättömien menojen kattamiseksi. Kannatan esitystä.
Talousarvion esityslistateksti liitteineen on kokonaan nähtävillä netissä, ”verkkokirjasto- ja  hallintopalvelut” -kohdan esimmäisenä asiana.

–> Budjetti jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Keskustelimme kuitenkin kirjastotoimen budjetin tiukasta tilanteesta. Seuraavassa kokouksessa tulemme vielä keskustelemaan esimerkiksi mahdollisesta varautumisesta kirjastojen varausmaksujen poistamiseen. Vantaa on jo päättänyt poistaa varausmaksunsa, mikä aiheuttaa dominoefektin myös muille Helmet-yhteistyössä oleville pääkaupunkiseudun kirjastoille. Jos yksi kunta poistaa maksunsa, varausjonot pitenevät ja myös Helsingin kirjat valuvat Vantaan varausjonoihin. Ennen pitkää kaikki joutuvat siis pohtimaan varausmaksun poistoa. Helsingille tämä ei ole kirjaston kannalta pikkujuttu, sillä varausmaksuilla kerätään pitkälti yli 200 000 euroa vuosittain. Jos poistamme maksun, tämä menetys  on kompensoitava kirjastolle, etteivät muut palvelut heikkene.

Esitykset lausunnoiksi Yrjö Hakasen talousarvioaloitteisiin Maunulan monitoimitalosta sekä lähikirjastojen turvaamistarpeista

Lautakunta on jo aiemmin 16.4.2008 hyväksynyt omalta osaltaan Maunulan työväenopiston ja kirjaston samaisena vuonna tehdyn tarveselvityksen, jonka laatimisessa oli mukana myös rakennusvirasto. Alun perin ajatus oli, että rakentamisvuodet olisivat 2014-2015. Sitten kävi ilmi, että nuorisotoimi luopuu omista tiloistaan Maunulassa sisäilmaongelmien vuoksi, joten nuorisoasiainkeskus otettiin mukaan hankkeeseen. Hanke on siis kuin malliesimerkki hallintokuntien tehokkaasta tilojen yhteiskäytöstä.

Hanke on viivästynyt, mutta se on mukana lautakunnan maaliskuussa hyväksymässä kirjastotoimen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2014-2018. Nyt tilasuunnitelmaa päivitetään eri hallintokuntien muuttuneiden tilatarpeiden vuoksi.

Mikäli hanke toteutuu, kirjastolle koituisi 190 000 euron käyttötalousarvion vuotuinen menonlisäys. Sitä ei ole esittelijän mukaan mahdollista kattaa nykyisestä talousarvioraamista, joten valtuuston pitäisi myöntää tuon verran lisää käyttötalousarviokehykseen. Maunulan demokratiahanke on yksi Helsingin tuoreita kansalaisvaikuttamisen pilottikohteita. Myös kirjasto on osallistunut hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja uudisrakennuksen suunnitteluryhmään on kutsuttu demokratiahankkeen edustajia.

Vastaus valtuutettu Hakasen toiseen talousarvioaloitteeseen lähikirjastojen tarpeiden turvaamisesta täällä.

–> Hyväksyimme lausuntoehdotuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kulttuurikeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Käyttömenojen raamiksi on ensi vuodelle vahvistettu 31 349 000 euroa, mikä on 500 000 euroa suurempi kuin tänä vuonna. Kulttuurikeskus esittää siihen vielä 250 000 euron ylitystä käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttamiseen. Näin ollen kulttuurikeskuksen käyttömenot (sisältäen avustukset) ovat esityksessä yhteensä 31 599 000 euroa.

Mielestäni avustusbudjettia on syytä korottaa. Lautakunta keskustelee varmasti vilkkaasti tästä. Toivottavasti tukea avustusten korottamiseen löytyy.

Kulttuurikeskuksen talousarvion esityslistateksti ja liitteet löytyvät esityslistan yhteispalveluiden ensimmäisenä asiakohtana.

 –> Jätimme myös kulttuurikeskuksen budjetin pöydälle ensi viikon kokoukseen. Keskustelimme erityisesti avustusten nostotarpeesta. Muodolliset esitykset tehdään ensi viikolla.

Valtuutettu Hakanen on tehnyt kulttuurikeskuksen budjettiin talousarvioaloitteet taiteilijoiden työllistämisestä, kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittämisestä sekä aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottamisesta. Vastausesitykset löytyvät linkeistä.

–> Aloitteiden käsittely ja tehdyt muutosehdotukset näkyvät parhaiten päätöstiedotteesta.

Muita esityslistalla olevia talousarvioaloitteita, joihin löytyvät vastausesitykset linkeistä, ovat seuraavat:

Päivi Storgård: Yleisten yhdistysten avustusten kohdistaminen

–> Hyväksyttin lausuntoluonnos esittelijän ehdotuksen mukaan. 

Pekka Saarnio: Lähiöiden ja kaupunginosien erityistapahtumien järjestämisen turvaaminen

–> Aloite jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

Jukka Relander: Asukastilojen tukien järjestäminen

Lautakunta on keskustellut asukastilojen kirjavasta tukisysteemistä viimeksi kuluvan vuoden helmikuussa. Nyt vastausesityksessä Relanderin aloitteeseen on muotoilu, että lautakunta kannattaa asukastilojen kiinteisiin kustannuksiin kuten vuokriin ja palkkoihin kohdentuvien kaupungin avustusten keskittämistä yhteen paikkaan. Esittelijä on muotoillut myös, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnan roolina tulisi olla yksiselitteisemmin  asukastiloissa tapahtuvan kulttuuritoiminnan avustaminen.

Tämä on hyvä vastauspohja, mutta keskustelemme vielä lautakunnassa lisää. Nykyiseen kirjavaan asukastalojen avustusmeininkiin pitäisi saada selkeämpi systeemi, että taloissa voidaan keskittyä toimintansa pyörittämiseen eikä ainaiseen määrärahoista stressaamiseen.

–> Aloite jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Keskustelimme siitä, että aloitevastauksessa tulisi näkyä kaupungin strategiassa tehty linjaus. Strategiaan on linjattu:  ”Selvitetään kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittäminen kaupunginhallitukselle. Jatkossakin lautakunnat tekevät esityksen tukien myöntämisestä kaupunginhallitukselle. Kaupungin osallisuuteen ja demokratiaan tähtäävä aluetyö yhdistetään kaupungin kattavaksi kokonaisuudeksi.” Lisäksi asukastiloihinkin liittyvä demokratiaselvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tulemme varmaankin huomioimaan nämä, kun annamme ensi viikolla lopullisen lausuntomme.
Ensi tiistaina siis seuraava kokous, raportoin myös siitä sitten blogissani.


Kommentit

Kommentit

Kommentoi