Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

 |  Ei kommentteja

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Tämän perusteella ns. syyperusteista toimeentuloa saavien ei tulisi joutua viimesijaisen toimeentuloturvan eli toimeentulotuen piiriin. Stakesin tietojen mukaan marraskuussa 2003 toimeentulotukea saaneista kotitalouksista 45,5 prosentilla pääasiallisena tulolähteenä oli työmarkkinatuki. Suhde on ollut samankaltainen aiempinakin vuosina. Näyttää siltä, että työmarkkinatuen taso on jäänyt yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen tavalla, johon olisi saatava korjaus.

VATT:n laskelmien mukaan työmarkkinatuen nostaminen 3,82 eurolla/pv nostaisi järjestelmän kustannuksia 100 miljoonalla eurolla. Kustannukset muodostuisivat yhteen kytkettyjen työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan tasojen nousemisesta sekä niihin kytketyn ansiosidonnaisen työttömyysturvan menojen lisäyksistä. Näiden kustannuksia kompensoisivat toimeentulotukimenojen ja asumistukimenojen pieneneminen sekä kunnallisverotulojen kasvu.

Työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha ovat tasoltaan samansuuruisia: 23,89 euroa päivältä. Korotuksen jälkeen työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha olisivat 27,71 euroa/päivä. Korotus nostaisi vastaavalla summalla myös ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, koska sen taso on kytketty työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002 ) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 459/2005 , seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 27,71 euroa päivältä. Peruspäivärahan korotusosa ja työllistymisohjelmalisä on 3,82 euroa päivältä. Korotusosaa maksetaan, jos 3 §:n edellytykset täyttyvät, ja työllistymisohjelmalisää maksetaan, jos 3 a §:n edellytykset täyttyvät.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Kommentit

Kommentit

Kommentoi