Täysistuntopuheenvuoro: Eläinkuljetukset

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Eläinkuljetuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseen perustuva esitys on sisällöltään pääasiassa myönteinen, ja sillä pyritään eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen kaikissa eläinkuljetuksissa.

Lakiehdotuksen ongelmia ovat kuitenkin epämääräisyys ja tyytyminen nykytason ylläpitämiseen. Laissa olisi pitänyt asettaa tavoitteeksi eläinten hyvinvoinnin lisääminen ja parantaminen selkeiden vaatimusten asettamisella. Esimerkiksi siipikarjan ja turkiseläinten kuljetuksissa on ollut suuria puutteita eläinten hyvinvoinnin toteutumisen kannalta, eivätkä nämä puutteet korjaannu, ellei niihin saada selkeitä lainsäädännöllisiä muutoksia. Lain tarkoituksena on suojella eläviä eläimiä kuljetuksen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Lakiesityksen 1 §:ään tulisi kirjata myös selvästi vaatimus eläimen hyvinvoinnin takaamisesta kuljetuksen aikana.

Lakiehdotuksen 7 §:ssä määritellään, että kuljetusvälineessä on oltava kuljetettava eläinlaji huomioon ottaen riittävä ilmatila. Tällä hetkellä puutteita kuljetusten ilmatilan riittävyydessä on ollut esimerkiksi kalkkunoiden kohdalla, kun eläimet eivät ole käytännössä pystyneet seisomaan luonnollisessa asennossa. Lakiin tulisikin kirjata, että ilmatilaa eläimen ja kuljetusvälineen katon välille tulisi jäädä myös korkeussuunnassa.

Eläinkuljetuksissa on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että jokainen kuljetusvälineessä oleva eläin voidaan tarkastaa ja hoitaa tarvittaessa kuljetuksen aikana ja että kuljetusvälineen lattioilla on riittävästi kuivikkeita.

Eläinkuljettajalupia myönnettäessä laissa edellytetään, että lupaa hakeva tai hänen edustajansa ei ole syyllistynyt yhteisön tai kansallisen eläinsuojelulainsäädännön vakaviin rikkomuksiin hakemuspäivää edeltävänä kolmena vuotena. Kolme vuotta on kuitenkin varsin lyhyt aika luvan myöntämiselle eläinten ammattimaiselle käsittelylle. Laissa olisikin määriteltävä, että henkilön, joka on vakavasti rikkonut eläinsuojelulainsäädäntöä, ei tulisi saada eläinkuljettajalupaa.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi