Ryhmäpuhe: Vuoden 2009 talousarvioesityksen palautekeskustelu

 |  Ei kommentteja

Arvoisa puhemies! Vuosi sitten joulukuussa vihreiden ryhmäpuhe talousarviosta alkoi huomiolla, että eduskunnan on varauduttava talouden taantumaan, joka on seurausta Yhdysvaltain asuntoluottokriisistä. Nyt tuo taantuma on käsillä. Tästä alamäestä ei todennäköisesti ole tulossa 1990-luvun laman syvyistä, mutta vaikea siitä on tulossa joka tapauksessa.

Taantumaan on vastattava. Tehtävämme on harjoittaa politiikkaa, joka rajoittaa taantuman kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieniksi. Samalla tulee yhtä aikaa taantuman torjunnan kanssa edistää uusien ympäristöystävällisten viherkaulustyöpaikkojen syntymistä. Ennen kaikkea emme saa toistaa 1990-luvun laman hoidossa tehtyjä virheitä.  Laman aikana harjoitetun politiikan seurauksena syrjäytettiin noin 100 000 ihmistä pitkäaikaistyöttömyyteen ja kymmeniätuhansia yrittäjiä velkavankeuteen. Näin ei saa tapahtua toistamiseen. Siihen meillä ei ole inhimillisesti sen enempää kuin taloudellisesti varaa.

Tarvitsemme paniikkisäästämisen sijasta elvytystä. Pitkän päälle on halvempaa elvyttää velaksi kuin hoitaa työttömyyttä ja pahoinvointia velaksi. Tähän elvytykseen hallitus onkin talousarvioesityksellään lähtenyt, ja jatkossa elvytystoimia tarvitaan ja tehdään vielä lisää. Taantuman kielteisten vaikutusten minimointi edellyttää määrätietoista politiikkaa. Hallitus onkin päättänyt antaa elvyttävän lisäbudjetin jo helmikuussa.

Samaan aikaan myös itse finanssikriisin syihin on puututtava: Tarvitaan parempaa riskien arviointia, parempaa läpinäkyvyyttä ja lisää valvontaa. Täydellinen vapaus ei johda täydellisiin markkinoihin, vaan täydelliseen sekasotkuun. Ei voi olla niin, että hyvinä aikoina voitot yksityistetään, mutta huonoina aikoina tappiot sosialisoidaan ilman seurauksia. Valtioiden on yksin ja yhdessä säädeltävä markkinoita nykyistä enemmän. Jos talous olisi auto, siihen on viimein asennettava ratti ja jarrut.

Arvoisa puhemies! Euroopan unioni on toiminut taantuman edessä yhtenäisyydellä ja päättäväisyydellä, josta on muualla otettu mallia. EU-maat sopivat viime viikolla 200 miljardin elvytyspaketista, joka vastaa 1,5:tä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Suomelle unionin jäsenyys tuo taantumassa vakautta, jota esimerkiksi Islannissa nyt kaivataan.

Suomeen taantuma vaikuttaa erityisen raskaasti, koska investointihyödykkeiden osuus viennistä on suuri: Kun maailmalla ei enää rakenneta entiseen tahtiin laivoja ja kerrostaloja, ei Suomestakaan enää myydä moottoreita ja hissejä. Tämä lisää muiden maiden ongelmien vaikutusta omaan talouteemme. Viennin vaikeuksia voidaan helpottaa varmistamalla, että terveiden yritysten lainarahan saanti turvataan.

Kun vienti ei vedä, on turvauduttava palveluihin. Palvelut ovat paitsi työvoimapainotteisia myös ympäristöystävällisiä. Tämä kannattaa huomioida elvytyskeinoista päätettäessä. Vihreä eduskuntaryhmä korostaa, että taantuma ei ole tekosyy hellittää ilmastotavoitteista, vaan mahdollisuus edistää niiden saavuttamista.

Talousarvioesitykseen sisältyvän veroelvytyksen lisäksi on elvytettävä investoimalla kotimaassa työllistävään infrastruktuuriin. Voimakkaat panostukset ratoihin ja uusiutuvaan energiaan torjuisivat samalla ilmastonmuutosta, joka on käsillä olevaa taantumaa monin verroin suurempi ongelma. On aika edistää erityisesti niitä ratainvestointeja, jotka pystytään saamaan työllisyyttä ajatellen nopeasti liikkeelle. Perusradanpidon lisäinvestointien lisäksi on aiheellista harkita suurten kaupunkien raideliikenteen kehittämistä. Hallituksen päätöksellä Kehäradan rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Nyt on myös hyvä aika laittaa homekoulut, liikuntapaikat ja muut julkiset rakennukset kuntoon.

Kun taantuma on leikannut metalliteollisuuden tilauskantaa peräti neljänneksellä vuoden takaisesta, tarttumalla uusiutuvan energian tarjoamiin mahdollisuuksiin voidaan pitää metalli- ja sähkömiehet töissä ja luoda työpaikkoja alueille, joita teollisuuden rakennemuutos on kohdellut kaltoin. Samalla torjutaan ilmastonmuutosta.

Winwindin Haminassa aloittama tuulivoimaloiden valmistus on hyvä esimerkki viherkaulustyöpaikkojen mahdollisuuksista Suomelle. Tehdas työllistää alkuvaiheessa 240 ja vuoteen 2011 mennessä lähes 400 ihmistä. Lisäksi tehtaan vaikutus työllisyyteen kotimaisten alihankkijoiden kautta on merkittävä. Uusiutuvaan energiaan verrattuna ydinvoima on surkea työllistäjä.

Arvoisa puhemies! Hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykessä on useita elvyttäviä ja ihmisten hyvinvointia lisääviä tekijöitä.

Pienimmät sairaus- ja vanhenpainrahat sekä kuntoutusrahat nostetaan työmarkkinatuen tasolle, mikä merkitsee noin 170 euron kuukausittaista lisää näiden tukien saajille. Vihreille tämä oli erittäin tärkeä tavoite hallitusneuvotteluissa. Hallitus tekee myös muita parannuksia sosiaaliturvaan. Suuremmat muutokset ovat kuitenkin edessä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen myötä. Kaikkein heikko-osaisimpien ihmisten osalta hallitus jatkaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista osoittaen siihen myös tarvittavat määrärahat.

Hallitus edistää myös vuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien asumista. Pientalojen energia-avustuksia korotetaan, ja kotitalousvähennyksen uudistus tukee pientalojen siirtymistä ympäristöystävällisiin lämmitysmuotoihin. Ensi vuonna uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tuki nousee merkittävästi. Hallitus tekee myös panostuksia energiapuun ja muun bioenergian käytön lisäämiseksi.

Hallitus aloittaa ensimmäistä kertaa suurten kaupunkien joukkoliikennetuen. Työsuhdematkalipun uudistamista houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi valmistellaan.

Ulkopolitiikan osalta kriisinhallinnan valmiuksia vahvistetaan edelleen ja erityisesti siviilihenkilöiden osallistumista kriisien ratkaisemiseen tuetaan lähes 4 miljoonan euron lisäpanostuksella.

Ulkopolitiikkaan liittyy kuitenkin myös hallituksen suurin häpeän aihe: Suomi ei ole saavuttamassa kehitysyhteistyön osalta edes Euroopan unionin minimitavoitetta eli 0,51 prosentin osuutta bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä YK:ssa sovitusta 0,7 prosentista nyt puhumattakaan. Kun maailmantalous on alamäessä, kaikkein eniten kärsivät köyhimpien maiden ihmiset. Siksi nyt jos koskaan pitää huolehtia, että kehitysmäärärahat ovat riittävällä tasolla. Valtiovarainvaliokunnan saamien selvitysten mukaan on todennäköistä, että edes bruttokansantuotteen hidastuminen nollatasolle ei nosta määrärahojen tasoa riittävästi, vaan sovitun tason saavuttaminen edellyttää kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä.

Tieteen ja kulttuurin osalta talousarvioesityksessä on paljon hyvää. Taide- ja kulttuuribudjetti kasvaa noin 10 prosentilla, ja vuosi 2009 on viimeinen vuosi, jolloin veikkausvoittovaroista rahoitetaan lakisääteisiä kirjastojen valtionosuuksia. Taiteen ja tieteen apurahansaajien sosiaaliturva laitetaan viimein kuntoon ja taiteilijoille myönnettävien apurahavuosien määrää nostetaan 50:llä.

Arvoisa puhemies! Kun taloudelliset ajat ovat epävarmat, on entistä tärkeämpää panostaa ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Erityisesti nuorten pahoinvointiin on puututtava ripeästi, sillä muuten syrjäytetyistä nuorista kasvaa syrjäytyneitä aikuisia. Talousarvioon onkin eduskuntakäsittelyssä lisätty rahaa muun muassa nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Hallitus lisäsi yli 5,5 miljoonaa euroa myös nuorisotyön toimialalle, mikä on erinomainen asia, sillä näin lisätään ennalta ehkäisevän politiikan vaikuttavuutta nuorten hyvinvointiin.

Eduskuntakäsittelyssä lisättiin rahaa myös maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen, mikä on maahanmuuttajien määrän kasvaessa ensiarvoisen tärkeää.

Myös sivistykselle, kuten yliopistoille, on eduskuntakäsittelyssä löytynyt lisävaroja.

Rahallisesti pieni mutta merkittävä asia on myös tasa-arvon tietopalvelun perustaminen.

Tulopuolella hallitus on päättänyt tupakka- ja alkoholiverotuksen kiristämisestä, mikä on tärkeä kansanterveyttä edistävä toimenpide. Jatkossa voitaisiin harkita kaupasta ja ravitsemusliikkeestä ostettavan alkoholin verotuksen eriyttämistä niin, että verotuksen keinoin edistettäisiin ravintola-alan työllisyyttä.

Arvoisa puhemies! Elämme talouden taantumassa ja yleisessä epävarmuudessa. Vaikka tilanteeseen kannattaa suhtautua rauhallisesti, ennusteiden mukaan työttömyys ja konkurssit kääntyvät kasvuun. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että aiemmista talouden laskusuhdanteista on otettava opiksi: Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa jättää taantumasta kärsiviä ihmisiä pohjalle. Taantuman edessä tarvitaan määrätietoisia toimia. Elvytyksen suhteen on parempi tehdä liian paljon ja liian nopeasti kuin liian vähän ja liian hitaasti.

Kommentit

Kommentit

Kommentoi