Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilikriisinhallintatoiminnan kehittämiseksi

 |  Ei kommentteja

Suomi on ollut aktiivinen Euroopan unionin kriisinhallintaulottuvuuden – niin sotilaallisen kuin siviili-kriisinhallinnan – kehittämisessä. Samoin Suomi on ollut tiiviisti mukana YK:n rauhanturva-operaatioissa. Konfliktien ratkaiseminen edellyttää nykyään aiempaa laaja-alaisempia toimintata-poja ja toimivaa siviili-sotilas-yhteistyötä.

Maamme hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vahvistamaan Suomen valmiuksia osallistua siviili-kriisinhallintaoperaatioihin: kriisinhallinnan lähestymistavaksi on valittu kokonaisvaltainen lähesty-mistapa, josa siviili- ja sotilastoimintoja tarkastellaan kokonaisuutena. Suomi on sitoutunut kehittä-mään kriisinhallinnan suunnittelua, yhteistoimintaa ja valmiuksia niin kansallisesti kuin kansainväli-sesti. Suomen tavoitteena on saada lisää suomalaisia merkittäviin siviilikriisinhallinnan johtotehtä-viin järjestöihin ja operaatioihin. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös kansallisen siviilikriisinhallinnan strategian laatiminen.

Siviilikriisinhallinnalla on kriisinhallinnassa sekä konflikteja ennalta ehkäisevä että konfliktien jäl-keistä jälleenrakennusta tukeva rooli. Esimerkit maailmalla osoittavat, että perinteiset sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot ovat suurissa vaikeuksissa ilman onnistunutta siviilipuolen yhteistyötä. Kaikki edellä mainittu huomioiden vaarana on, että vuoden 2008 talousarvioehdotuksen noin 14 miljoonaa euroa ei ole riittävä panostus siviilikriisinhallintatoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Siviilikriisinhallintatoiminnan kehittäminen, toimijoiden kouluttaminen ja sitoumusten saavuttaminen edellyttävät riittävää panostusta siviilikriisinhallintatoimintaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 24.99.25 lisäyksenä 2 000 000 euroa siviilikriisinhallintatoiminnan kehittämiseksi.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2007
Johanna Sumuvuori

Kommentit

Kommentit

Kommentoi