10 syytä äänestää Vihreitä vuonna 2015

 |  Ei kommentteja

Sunnuntaina valitaan uusi eduskunta. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia vihreiden tukijoita ja äänestäjiä vaalityöstä, vihreiden tavoitteiden tukemisesta ja luottamuksesta siihen, että juuri vihreät ovat puolue, joka näkee tulevaisuuteen ja on muutosvoima.

Vihreillä on näissä vaaleissa ohjelma, josta olen erittäin ylpeä. Sen lisäksi olemme julkistaneet vihreän tiekartan talouteen, joka täydentää vaaliohjelmaamme.

Jos niitä ei jaksa kahlata, keräsin valittuja paloja tavoitteistamme: 10 syytä äänestää vihreitä eduskuntavaaleissa 2015. Toivottavasti siitä on jotain apua äänestyspäätöstä tehtäessä.

1. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Puhdas ja monimuotoinen luonto on suomalaisille todella tärkeä, mutta se ei säily sellaisena itsestään. Vihreät tekevät jatkossakin töitä, ettemme tuhlaisi tai saastuttaisi luonnonvarojamme.

Vaadimme enemmän luonnonsuojelualueita ja hauluamme suojella kunnianhimoisemmin metsät, suot ja vesistöt. Vaadimme, että päästöistä leikataan yli puolet pois vuoteen 2030 mennessä. Vaadimme myös hiilineutraalia Suomea vuonna 2050 ja haluamme, että Suomi on suunnannäyttäjä niin EU:n sisällä kuin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissakin. Ilmastobarometrin mukaan enemmistö suomalaisista haluaa Suomelta tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa riippumatta muiden toimista. Kansa on puhunut!

Energiantuotannon omavaraisuuden parantaminen on paitsi ympäristöystävällistä, myös ulkopoliittisesti fiksua. Uusiutuvaan energiaan kuten biomassaan panostaminen tulee lopulta Suomelle halvemmaksi kuin tuontienergiaan nojaaminen. Vihreään teknologiakehitykseen panostaminen voi myös luoda Suomelle uusia vientialoja. Meillä on myös huomattavasti parantamisen varaa energiatehokkuudessa. Esimerkiksi energiatehokasta rakentamista tukemalla säästetään rahaa ja edistetään päästövähennystavoitteiden täyttymistä. Älykäs sähköverkko, joka tasaa kulutushuippuja ja pientuotannon tukeminen mm. sähkön nettolaskutuksen käyttöönotolla, ovat myös tulevaisuuden energiaratkaisuja, jotka tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

2. Perustulo

Vaadimme perustuloa, joka auttaa vähentämään köyhyyttä ja kannustaa työntekoon. Esittämämme perustulomalli on kustannusneutraali, mutta sosiaalisesti oikeudenmukaisempi nykyiseen tukijärjestelmään verrattuna. On väärin ja eriarvoistavaa pompotella yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia luukulta luukulle. Perustulo takaisi kaikille edes minimitoimeentulon, ja tekisi työnteosta aina kannattavaa. Perustulo tekee mahdolliseksi joustavan liikkumisen palkkatyön, yrittäjyyden, apurahatyön, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Perustulo antaa mahdollisuuden taiteen- ja tieteentekijöille luoda uusia menestystarinoita maallemme. Perustulo vähentää köyhyyttä.

3. Sote-uudistus

Sote-uudistuksen täytyy olla perustuslaillinen ja kuntien kuulemiselle on varattava riittävästi aikaa. Vihreät haluavat kustannustehokkaan, demokraattisen ja vaikeimmassa asemassa olevien tarpeet huomioonottavan sote-uudistuksen. Sosiaali- ja terveuspalveluiden uudistamisessa kaikkein tärkeintä on varmistaa riittävä rahoituspohja ja palveluiden käyttäjien tasa-arvo. Palvelut eivät voi laadultaan vaihdella riippuen siitä, missä niiden käyttäjät sattuvat asumaan.

4. Koulutus

Vihreät haluaa palauttaa koulutuksen ja sivistyksen suomalaisen yhteiskunnan keskiöön. Koulutusta on puolustettava leikkauksilta ja lukukausimaksuilta, eriarvoistumiselta ja uupumukselta. Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä. Vain riittävillä resursseilla saadaan koulutuksestamme Suomen menestyksen tae ja paras ympäristö yhtä lailla koululaiselle ja tutkijalle, opiskelijalle ja opettajalle. Koulutuksen rakenteiden kehittämisestä tulevat säästöt on ohjattava koulutuksen laadun parantamiseen. Koulutuksen tasa-arvo takaa, että jokaisella ihmisellä on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässään, tuli hän sitten rikkaasta tai köyhästä perheestä.

5. Tasa-arvo

Tasa-arvoinen yhteiskunta on yksi vihreiden tärkeimpiä tavoitteita. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa olemme saaneet paljon edistystä aikaan, mutta tasa-arvoinen Suomi ei ole valmis. Vihreät kannattaa puolueena toimia samapalkkaisuuden edistämiseksi. Samoin vaadimme vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista ja vanhempainvapaiden kustannusten tasaisempaa jakamista kaikkien työnantajien kesken. Työelämän tasa-arvon edistäminen vahvistaa myös perheitä ja parisuhteita. Kun puolisoilla on tasavertainen rooli vanhemmuudessa ja yhtäläiset mahdollisuudet edistää työuriaan, perheet voivat paremmin. Tasa-arvoisemmat perheet ja työpaikat ovat hyväksi kaikille, ei vain naisille.

6. Globaali vastuu

Vihreiden mielestä Suomen on kannettava globaali vastuunsa myös maailman köyhimpien ihmisten aseman parantamisesta. Se koituu lopulta hyväksi myös meille itsellemme. Kehitysyhteistyö on yksi turvallisuuspolitiikan väline.  Kun autamme kehittyviä maita ehkäisemään köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantamaan lasten koulutusmahdollisuuksia ja kansanterveyttä, edistämme samalla globaalia vakautta, jolla on vaikutus meidänkin elämäämme ja turvallisuuteemme. Impivaaraa ei koskaan ole ollutkaan, eikä maailmalta voi sulkea ovia. Suomen on tavoiteltava YK:n suosittamaa kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa.

7. Työllisyyden tukeminen

Vihreiden päätavoitteena on työllisyyden nosto. Haluamme 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, joka parantaisi julkisen talouden tasapainoa 4,5 miljardin verran. Näemme myös kymmenien tuhansien kotimaisten työpaikkojen mahdollisuuden biotalouden, puhtaan teknologian, uusiutuvan energian ja älyteknologian parissa. Yksinään energiaremontti toisi vihreiden mallissa 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Perustulo auttaisi vastaanottamaan pieniäkin työtuloja ilman että perusturva heikkenisi. Jos haluat tietää lisää työllisyystavoittestamme, katso täältä, mihin laskelmamme perustuvat.

8. Vastuullinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Vastuullista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei voi tehdä hätäisillä ratkaisuilla ja pelkoja lietsomalla. Suomen ääni kuuluu myös Euroopan unionin kautta ja tavoitteena pitää olla edelleen EU:n yhtenäisyyden vahvistaminen. Parasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on pyrkiminen konfliktien ennaltaehkäisyyn diplomatian, kehitysyhteistyön, rauhanvälityksen ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Suomi voi olla suunnannäyttäjä rauhanrakentajana. Turvallisuuspoliittinen keskustelu Suomessa on monipuolistunut, kun sotilaallista yhteistyötä pohdittaessa olemme saaneet Nato-väittelyn ohelle muita ulottuvuuksia: Euroopan ja Pohjoismaat. Vihreät suhtautuu puolueena avoimesti ajatuksiin pohjoismaisen ja eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämisestä.

9. Yrittäjyyden tukeminen

Haluamme edistää ”yrittäjärauhaa”: otetaan käyttöön yhden luukun periaate yrittäjille suunnatuissa palveluissa ja karsitaan turhaa byrokratiaa ja sääntelytaakkaa mikroyrityksiltä. Haluamme myös selvittää mahdollisuuden pk-yritysten työllistämis- ja tuotantoinvestointivarauksen käyttöönottoon (esim 30% edellisen vuoden palkkasummasta voitaisiin jättää varauksena yritykseen). Mielestämme on harkittava myös 5% yrittäjähuojennuksen käyttöönottoa henkilöyrityksissä. Haluamme helpottaa yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän osalta palkan sivukuluja esimerkiksi puoleksi vuodeksi ja parantaa mikroyrittäjien, itsensä työllistäjien ja taiteilijoiden sosiaaliturvaa.

10) Kansalaisten kuuleminen ja avoimuus

Vihreää politiikkaa ei tehdä vain puoluetoimistolla ja eduskunnan graniittipylväiden takana, vaan yhdessä kansalaisten ja äänestäjien kanssa. Vihreät on matalan kynnyksen puolue, jossa jokaisella toimintaan mukaan osallistuvalla tai päättäjiimme yhteyttä ottavalla on aito mahdollisuus vaikuttaa. Haluamme kehittää avointa demokratiaa, jossa ihmisiä kuullaan paremmin heitä koskevista päätöksistä. Päättäjät eivät ole kaukaista eliittiä, vaan äänestäjiensä luottamuksen varassa toimivia demokratian palvelijoita. Haluamme olla käytettävissänne vaalien välilläkin.

Sunnuntaina on kokonainen päivä aikaa muuttaa suuntaa.

Kommentit

Kommentit